1. Загальні вимоги

 

Стаття оформляється відповідно до діючих стандартів. У статті необхідно дотримуватись прийнятої термінології; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

Текст повинен бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word версії 2003 в одну колонку, вирівняний по ширині і не містити переносів.

Шрифт: кегль 12 , накреслення Arial .

Інтервал : полуторний .

Параметри сторінки :

• поля : ліве - 30 мм , праве - 30 мм , верхнє - 25 мм , нижнє - 25 мм;

• орієнтація : книжкова ;

• розмір сторінки : А4 ( 210х297 мм).

 

2. Структура статті

Стаття складається з наступних структурних елементів:

• шапка статті;

• анотація (800-1000 знаків)

• перелік ключових слів;

• введення ;

• основна частина ;

• висновки ;

• література;

• реферат .

 Шапка статті містить : шифр УДК ; ініціали та прізвища авторів (в алфавітному порядку ) із зазначенням наукового ступеня ; повна назва та поштова адреса організації , де працюють автори ; назва статті ( без переносів ). Назва статті повинна, по можливості, бути коротким, відповідати суті розв'язуваної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження, його завершеність.

 Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки» , а відображати коротко зміст статті ( мета, завдання, методи дослідження, результати ). Анотація надається українською ( російською ) мовою, якщо стаття написана українською (російською) .

 Перелік ключових слів містить 5-15 ключових слів і словосполучень , що відображають зміст статті .

 Вступ повинен містити постановку проблеми в цілому , відображати історію предмета досліджень , актуальність , сучасний стан проблеми і формулювання цілей статті .

 Основна частина містить виклад матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих результатів . Текст бажано розбити на розділи , які повинні мати заголовки , допускається розбивка розділів на підрозділи .

 У висновках коротко і чітко формулюються основні результати , отримані в роботі.

 Література список пронумерованих літературних джерел , на які посилається автор повинен бути в алфавітному порядку і оформлюється відповідно до вимог ВАК . У тексті статті посилання на літературу вказуються у квадратних дужках . Забороняється автоматично формувати список літератури шляхом виносок .

 Назви статті, структурних елементів і розділів виділяються напівжирним шрифтом.

 Реферат складається з наступних блоків:

      1.  Блок українською мовою:

• ШрифтУДК;

• Назвастатті;

• Ініціали та прізвища авторів (в алфавітному порядку) із зазначенням наукового ступеня;

• Повна назва, поштова адреса організації, місто і країна, де працюють автори;

• Реферат (до 1000 знаків)

• Ключові слова.

2. Блок російською мовою аналогічно Блоку 1.

3. Блок на латиниці

• Назва статті на англійської мови ;

• Ініціали та прізвища авторів (в алфавітному порядку) - транслітерацією ;

• Повна назва , поштова адреса організації , місто і країна , де працюють автори подаються на англійської мови без скорочень ;

• Реферат (800-1000 знаків)

Keywords ;

• Список літератури в латиниці : Прізвища авторів і назва журналів , літературних джерел - посилань - транслітерацією , а назва статей англійською мовою. Після кожної такої посилання в дужках необхідно вказати мову оригіналу статті - ( Ukr. ) або ( Rus. )

Транслітерацію алфавіту латиницею використовують згідно постановки Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (див. тут)

 

3. Оформлення формул

 Всі формули повинні бути набрані у формульному редакторі MicrosoftEquation 3.0 або MathType 4.0 Equation . Це також стосується формул і позначень фізичних величин , що знаходяться в тексті.

 Ширина формули не повинна перевищувати 7 см.

 При наборі формул необхідно встановити наступні параметри в редакторі формул :

 Шрифт:

• текст , функції і числа набираються шрифтом Arial ;

• змінні - курсивом Arial ;

• матриця - вектор - напівжирним Arial ;

• грецькі літери та символи - шрифтом Symbol.

 Розмір (кегль ) :

• звичайний символ - 10 pt ;

• великий індекс - 8 pt ;

• невеликий індекс - 7 pt ;

• великий символ -15 pt ;

• невеликий символ - 10 pt .

 Цифри , букви грецького і готичного алфавітів , які входять у математичні формули і рівняння , набираються прямим шрифтом. Букви латинського алфавіту набираються курсивом.

 Прямим шрифтом латинського алфавіти набирають стандартні позначення математичних функцій і скорочень , фізичних величин , наприклад , cos , max , const , det , exp .

 Не рекомендується:

 вживати одночасно підрядковий і надрядковий індекси (за винятком хімічних формул) ;

 використовувати як індекси більше трьох букв і цифр.

 Латинські букви , використовувані в індексах , набираються курсивом , якщо вони є літерами позначень величин або порядковим номером , в інших випадках - прямим шрифтом.

 Наприклад: - питома теплоємність за умови постійного тиску; - коефіцієнт , де ; - постійна Авогадро ; - маса спокою електрона .

 Букви українського , російського і грецького алфавітів , а також цифри, які використовуються в індексах , набираються прямим шрифтом.

 Дужки у формулах і рівняннях слід , в першу чергу , використовувати круглі ( ) ,

 потім - квадратні [ ] та фігурні { } . Дозволяється в одній і тій же формулі кілька разів користуватися круглими дужками .

 Позначення одиниць фізичних величин слід виконувати прямим шрифтом і розміщувати в один рядок з їх числовими значеннями

 Між останньою цифрою і позначенням одиниці вимірювання слід залишати пробіл ( за винятком позначень одиниць плоского кута - кутових градуси , хвилини , секунди ) .

 У числах з десятковими дробами ціла частина числа від дробової відокремлюється комою , а не крапкою.

 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння , слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності , в якій вони представлені у формулі або рівнянні.

 Формули , на які існують посилання по тексту , необхідно нумерувати . Номер пишеться не у формулі , а за її межами і відділяється одним знаком табуляції.

 Всі хімічні формули пишуться літерами латинського алфавіту і подаються в тексті прямим шрифтом. Формули хімічних величин розміщуються в тексті після їх найменувань , не відділяючи їх комами або дужками .

 

4 . Оформлення ілюстрацій і таблиць

 Ілюстрації (креслення , рисунки, графіки , схеми , діаграми і фотознімки ) і таблиці слід розташовувати в статті безпосередньо після тексту , де вони згадуються вперше , або на наступній страни -це. Крім цього , ілюстрації подаються окремим файлом. Товщина ліній на ілюстраціях і таблицях не повинна бути меншою , ніж 1 пункт ( 1 pt ) .

 На всі ілюстрації і таблиці повинні бути посилання в статті. Ілюстрації і таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією , наприклад , рис. 1 , таблиця 1 . Номер ілюстрації та її назву в саму ілюстрацію не вносяться , а подаються нижче в окремому рядку.

 Розмір ілюстрації по горизонталі повинен лежати в межах 5,5 ... 7,5 см ( ілюстрація , поміщається в колонку) або 14 ... 16,5 см ( ілюстрація на всю сторінку ) . Ілюстрації , що мають позиції а, б , ... повинні бути однакового розміру.

 Підпис до ілюстрацій повинна відповідати основному тексту , доповнювати його , але не повторювати . Цифрові та (або) літерні позначення , наведені на ілюстрації , слід пояснювати або всі в під - писи , або все в тексті .

 Написи до елементів на ілюстраціях , позначення фізичних величин повинні відповідати ос- новному тексту і оформлятися згідно з правилами набору тексту (розмір звичайного шрифту повинен бути 10 pt , накреслення Arial ) і формул . На графіках одиниці виміру вказуються через кому , а не в дужках. Перш ніж наносити написи , слід зробити розмір малюнка таким , як зазначено вище.

 Малюнки , графіки та фотографії приймаються у форматах . Tif , . Jpg , . Bmp , . Eps (растрові на 300 dpi ) і . Cdr , . Ai , . Eps ( векторні ) . Всі ілюстрації повинні бути записані окремими файлами , перша частина назви яких повторює назви файлу статті + номер малюнка ( наприкладivanov_12-01-2004_ris-1.tif или petrov_07-10-2003_ris-4.bmp).

 Неприпустимо використання закладеної графіки Microsoft Word.Редакція ілюстрації не редагує.

 Зразок оформлення статті та літератури

 УДК 534.232.082.744

 Математическое моделирование процесса регистрации ультразвуковых волн в стальном металлопрокате преобразователем электромагнитного типа

 Г.М. Сучков1, д-р техн. наук, О.Н. Петрищев2, д-р техн. наук, С.В. Хащина1

 1.Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт», ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина.

 2.Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт»,ул. Политехническая, 16, корпус 12, г. Киев, 03056, Украина.

На основе предложенного подхода к построению математических моделей электромагнитных ультразвуковых преобразователей в режиме приема упругих колебаний, получены выражения для расчета преобразователей электромагнитного типа на примере регистрации радиально распространяющихся ультразвуковых волн в ферромагнитных пластинах. Рассмотрена модельная ситуация случая регистрации радиально распространяющихся поверхностных волн Рэлея. Дана оценка скоростей распространения рэлеевской волны и волн сдвига для материалов с наиболее распространенными значениями коэффициентов Пуассона. Библ. 7, рис. 2., табл. 1.

Ключевые слова: электромагнитно-акустический преобразователь (ЭМАП), режим регистрации, математическая модель, волны Рэлея.

ТЕКСТ СТАТІ

 Література

 1. Boggs S., Densley J., Kuang J. Mechanism for impulse conversion of water trees to electrical trees in XLPE.// IEEE Trans. OnPowerDelivery.–1998. – Vol.13.–№2. –Pp. 310-315.

 2. АсановУ.А., ЦойА.Д., ЩербаА.А., КзекинВ.И. Электроэрозионнаятехнологияхимическихсоединений  ипорошковметаллов. – Фрунзе: Илим, 1990.–255с

 3. Круг К.А. Основы электротехники. Т. 1 Физические основы электротехники. – М.–Л.: Госэнергоиздумка, 1946.– 472с.

 4. Пентегов И.В. Основы теории зарядных цепей екостных накопителей энергии. – Київ: Наукова думка, 1982.– 424с.

 5. Супруновская Н.И. Особенности анализа переходных процессов в разрядной цепи конденсатора при измерении ее конфигурации // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2009. – Вип. 24. – С. 110–115.

 6. Халіков В.А., Можаровський А.Г.  Методологія застосування програмного пакета MATLAB при  моделюванні  та дослідженні електромагнітних процесів у трансформаторно-ключових виконавчих структурах: Навчальний посібник. –Київ, ІЕД НАН України, 2001 –45 с.

 

 УДК 534.232.082.744

 Математичне моделювання процесу реєстрації ультразвукових хвиль в сталевому металопрокаті перетворюва-чем електромагнітного типу

 Г.М. Сучков1, д-р техн. наук, О.М. Петрищев2, д-р техн. наук, С.В. Хащина1

 1Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна.

 2Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», вул. Політехнічна, 16, корпус 12, м. Київ, 03056, Україна.

 На основі запропонованого підходу до побудови математичних моделей електромагнітних ультразвукових перетворювачів у режимі прийому пружних коливань, отримані вирази для розрахунку перетворювачів електромагнітного типу на прикладі реєстрації ультразвукових хвиль, що  радіально поширюються у феромагнітних пластинах. Розглянуто модельну ситуацію випадку реєстрації поверхневих хвиль Релея, що  радіально поширюються. Дана оцінка швидкостей поширення релеївської  хвилі і хвиль зсуву для матеріалів з найбільш поширеними значеннями коефіцієнтів Пуассона. Бібл. 7, рис. 2., табл. 1.

 Ключові слова: електромагнітно-акустичний перетворювач (ЕМАП), режим реєстрації, математична модель, хвилі Релея.

 UDC 534.232.082.744

 Mathematical modeling of the registration process of ultrasonic waves in steel metal rolling by electromagnetic-type transducer

 G.M. Suchkov1,  O.N. Petryschev2, S V. Haschyna1

 1National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", st. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine.

 2National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", st. Polytechnique, 16, Kiev, 03056, Ukraine.

 Based on the proposed approach to mathematical modeling of electromagnetic ultrasonic transducer in the reception mode of elastic waves, the expressions for the calculation of electromagnetic type converters by example of registration of radially propagation ultrasonic waves in ferromagnetic plates is obtained.

 The model situation of registration case of radially propagation Rayleigh waves is considered. The estimation of the velocity of the Rayleigh wave and shear waves propagation for materials with the most common values of Poisson's ratio is given. Reference 7, figures 2, tables 1.

 Keywords: electromagnetic acoustic transducer (EMAT), the registration mode, mathematical model, Rayleigh waves.

 References

 1. Boggs S., Densley J., Kuang J. (1990), “Mechanism for impulse conversion of water trees to electrical trees in XLPE. IEEE Trans. On Power Delivery”. Vol.13, no. 2, pp. 310-315.

 2. Asanov U.A., Tzoi A.D., Shcherba A. A., Kazekin V.I. (1990), “Elecroerozion technology of chemical compounds and metal powders”. Frunze, Ilim. P. 225. (Rus)

 3. Krug K.A. (1946), “Basis of electrical engineering. V.I. Physical basis of electrical engineering”. Moskva-Leningrad, Gosenergoizdat. P. 72.(Rus)

 4. Pentegov I.V. (2009), “Basis of charging circuits of capaticive energy storage”. Kiyv, Naukova dumka, P. 424. (Rus)

 5. Suprunovskaia N. I. (2009), “Analysis particularities of transient processes in discharge circuit of capacitor during its configuration changing”. Pratsi Instytutu Elekrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. Vol. 24, pp.110–115. (Rus)

 6. Khalikov V.A., Mozharovskyi A.G. (2001), “Methodology of modeling and studing of electromagnetic processes in transformer switching executive structure with MATLAB programme package: Education manual”. Kiev, IED NAN Ukraine, P. 45. (Ukr)

 

 

Анотація