1. Науково - технічний журнал « Electronics and communications » виходить 6 разів на рікі   висвітлює наступні розділи: 

    твердотіла електроніка ;

    вакуумна , плазмова і квантова електроніка ;

    силова електроніка ;

    теорія сигналів і систем;

    методи і засоби обробки сигналів і зображень;

    електронні системи ;

    біомедичні прилади та системи;акустичні прилади та системи;

    інформаційні системи і технології;

    системи телекомунікації , зв'язку і захисту інформації;

    системи автоматизованого проектування ;

 

2. Зміст направлених  до редакції статей повинно відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу і містити елементи , визначені в постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України , № 1, 2003 , с.2 ) :

    постановка проблеми в цілому та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями ;

  аналіз останніх досліджень і публікацій , в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на яких грунтується автор;

  виділення невирішених раніше частин загальної проблеми , яким присвячена дана стаття;

  формулювання цілей статті ( постановка завдання);

  виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

  висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 

3. Стаття може бути представлена українською , російською або англійською мовами.

  Обсяг рукописів статей становить:

  оглядова стаття - 1 друкований аркуш ;

  оригінальна стаття - 0,5 друкованого аркуша ;

  коротке повідомлення - 0,25 друкованого аркуша ;

  лист до редакції - 0,1 друкованого аркуша.( 1 друкований аркуш відповідає 20 сторінкам тексту 12 пт. З полуторним інтервалом ) .

 

4. До редакції журналу надаються в одному екземплярі :

  роздруківка рукопису статті , оформленої за правилами журналу і підписаної на останній сторінці усіма авторами ;

  відомості про авторів (прізвище , ім'я , по батькові, вчений ступінь , звання , місце роботи , посаду , адреси звичайної та електронної пошти для листування , контактні телефони) ;

  оригінал експертного висновку ( для авторів з України ) ;

електронний носій з рукописом статті та відомостями про авторів .

 

5. Усі статті що надійшли направляються редакцією на рецензування . Рішення про публікацію статті приймається після отримання позитивної рецензії та надання квитанції про придбання 3- х примірників журналу " Electronics and communications " .

 

6. Договiр з автором 

7. Як подати статтю через платформу http://journals.uran.ua/

 

 Більш детальну інформацію можна отримати безпосередньо в редакції журналу:НТУУ "КПІ" , корп. № 12 , к. 116 або за тел. : ( 044 ) 454-94-39 .

E-mail:   journal_el_com@fel.ntu-kpi.kiev.ua

Анотація